ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

พลจัตวาเต็ม หอมเศรษฐี นักเรียนเก่าวัดสระเกศ รุ่นที่ 24 เป็นผู้ขอจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากเลขาธิการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามใบอนุญาตการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เลขที่ ต 86/2498 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2498 มีข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ เป็นหลักในการบริหารงานของสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

ข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศฉบับแรก ตราขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2498
ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง
ฉบับปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร
ทะเบียนเลขที่ จ.834/2553 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของสมาคม
  1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศ
  2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา และผดุงไว้ซึ่งเกียรติคุณของโรงเรียน
  3. เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
  4. เพื่อส่งเสริมการบันเทิง และการกีฬา
  5. เพื่อสงเคราะห์ และช่วยเหลือสมาชิก
ทั้งนี้ยังคงหลักการไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองเช่นเดิม

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดสระเกศ

เลขที่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2685-4894
เว็บไซต์ www.saketalumni.com
มีอาคารสำนักงาน และห้องประชุมอยู่ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนวัดสระเกศ

ประวัติอาคารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ เมื่อปีพ.ศ. 2498 โดยมีพลเอกเต็ม หอมเศรษฐี เป็นนายกสมาคมคนแรก เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสมาคมแต่ละครั้งจะใช้สถานที่ของโรงเรียนบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดสถานที่ประชุมให้ การประชุมแต่ละครั้งนอกจากเรื่องอื่นๆ แล้ว คณะกรรมการสมาคมมักจะกล่าวถึงห้องประชุมเสมอ แต่ก็ยังไม่สามารถหาสถานที่จัดสร้างห้องประชุมได้ จนกระทั่งมาถึงสมัยคณะกรรมการบริหารสมาคม ที่มีพันเอกสุวิช ทิมไสว เป็นนายกสมาคมได้มีการประชุม และได้ปรึกษากับนายสุรินทร์ สรรพกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศในขณะนั้น เพื่อสร้างอาคารเป็นสำนักงานของสมาคมฯมีห้องประชุมด้วย

แต่มีเงื่อนไขว่าสถานที่ดังกล่าวจะก่อสร้างสิ่งใดต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุญาตจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศก่อน ทางโรงเรียนได้ขอให้นายอัมพร จันสุตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ไปกราบเรียนขอความเห็นชอบกับสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) และได้รับความเมตตาจากท่านให้ดำเนินการก่อสร้างได้ขนาดเท่าที่ท่านกำหนดให้ เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็ยังไม่มีการขยายให้ใหญ่ขึ้นแต่อย่างใด นอกจากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และซ่อมแซม สิ่งที่ชำรุดภายในห้องประชุม เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การตกแต่งภายใน จัดทำโต๊ะ เก้าอี้ให้ทันสมัย ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน

อาคารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปีพ.ศ. 2522 ใช้งบก่อสร้าง 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารสมาคม และนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศ ขนาดห้อง 5 x 16 ตารางเมตร สามารถจัดประชุมได้ประมาณ 30 คน และได้ให้โรงเรียนใช้เป็นที่ประชุมด้วย

สมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดสระเกศ สมัครเป็นสมาชิกโดยยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมมีคณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณารับเป็นสมาชิก
  2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีเกียรติที่สมาคมฯเห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

คณะกรรมการบริหาร

ข้อบังคับกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดการ และดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม

ดำรงตำแหน่งตามวาระ คราวละ 2 ปี

คณะกรรมการบริหารมี 25 คนประกอบด้วย
  1. กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ 21 คน
  2. คณะกรรมการโดยตำแหน่ง 4 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ และผู้แทนครู
อาจารย์ในปัจจุบันของโรงเรียนวัดสระเกศอีก 3 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก

ข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกเลือกกรรมการ 1 คนเป็นนายก อีก 3 คน เป็นอุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 อุปนายกคนที่ 3 และแต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ดำรงตำแหน่งตามความเหมาะสม และให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง

การประชุมใหญ่

ข้อบังคับกำหนดให้ทำเป็นปกติ 2 ปีต่อหนึ่งครั้ง เพื่อหารือในกิจการของสมาคม รับรองรายงานของคณะกรรมการบริหาร และเลือกตั้งกรรมการเข้ามาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

รายนามนายกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ ระหว่าง พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี
พลตำรวจโทสุวรรณ รัตนชื่น
นายประหยัด ตันสมบัติ
พันเอกสุวิช ทิมไสว
นายฉลอง ภาคาพืช
นายสมบัติ คูณสมบัติ
พลอากาศตรีสนั่น มณีกุล
พลอากาศเอกจรัล โกมุทแดง
พลอากาศโทชาล พวงจินดา
นายวิบูลย์ เหลืองสะอาด
พลตำรวจโทธวัชชัย จุลสุคนธ์
พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน