ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อนายกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ ปี พ.ศ. 2498 – ปัจจุบัน

รายชื่อ ปี พ.ศ.
1. พลเอก เต็ม  หอมเศรษฐี 2498 – 2500 , 2501 – 2502 , 2503 – 2504 , 2505 – 2506
2507 – 2508 , 2509 – 2510 , 2511 – 2512 , 2513 – 2514
2. พลตำรวจเอก สุวรรณ  รัตนชื่น 2515 – 2516 , 2517 – 2518 , 2519 – 2520
3. นายประหยด  ตันสมบัติ 2521 – 2522 , 2523 – 2524
4. พันเอกสุวิช  ทิมไสว 2525 – 2526 , 2527 – 2528 , 2529 – 2530
5. นายฉลอง  ภาคาพืช 2531 – 2532
6. นายสมบัติ  คูณสมบัติ 2533 – 2534 , 2535 – 2536 , 2537 – 2538
7. พลอากาศโท กล้าหาญ  มณีกุล 2539 – 2540 , 2541 – 2542
8. พลอากาศเอก จรัญ  โกมุทแดง 2543 – ถึงแก่กรรม
9. พลอากาศโท ชาล  พวงจินดา 2544 , 2545 - 2546
10. นายวิบูลย์  เหลืองสอาด 2547 – 2548
11. พลตำรวจโท ธวัชชัย  จุลสุคนธ์ 2549 – 2550 , 2551 – 2552 , 2553 – ถึงปัจจุบัน