ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter

ในการบริหารสมาคมฯ ของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ได้กำ หนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

1. เป็นสมาคมที่มีชื่อเสียงดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิก และ สังคม

2. มีสมาชิกที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือสมาชิก โรงเรียน และสังคมได้มากขึ้น

ดังนั้นนายกสมาคมฯ จึงมีคำสั่งที่ 1/2553 ลงวันที่ 11 สิง หาคม 2553 กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ดำรง ตำแหน่งในสมาคมฯ ถือปฏิบัติให้บรรลุผลโดยเร็ว
รายละเอียด ของคำสั่งสามารถดูได้ในเว็บไซด์ “www.watsaket.ac.th” แต่สมาชิกต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ด้วย จึงจะประสพความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดสระเกศมีนักเรียนชั้นมัธ- ยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 43 คน สำเร็จการศึกษาทั้งหมด และ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ 34 คน ในมหาวิทยาลัย เอกชน 6 คน ประกอบอาชีพ 3 คน รายละเอียดดูได้ในเว็บไซด์ “ www.watsaket.ac.th ” เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมทั้งครู และ นักเรียนที่ช่วยกันจนเกิดผลดังกล่าว ทำให้สมาคมฯ มีกำลังใจ ที่จะสนับสนุนต่อไป

สุดท้ายนี้ขอเรียนว่า จะมีการจัดงาน“เสือคืนถ้ำ” ในเดือน ธันวาคม 2553 ที่โรงเรียนวัดสระเกศ ขอให้ทุกท่านเตรียมตัว ร่วมงานตั้งแต่บัดนี้นะครับ

พลตำรวจโท ธวัชชัย จุลสุคนธ์
นายกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ