ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2562 – 2564
นายประวัติ จิรวุฒิตานันท์ นายประวัติ จิรวุฒิตานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ และผู้ช่วยผู้พัฒนาวิชาการ

ประวัติการศึกษา
- มศ.1- มศ.5 โรงเรียนวัดสระเกศ
- ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  (MPA, NIDA)


ประวัติการทำงาน
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  ผู้จัดการสาขา
- บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ซิทก้า จำกัด(มหาชน)
  ผู้อำนวยการอาวุโส สินเชื่อภูมิภาค 
  และรักษาการ ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
  เลขานุการบอร์ด เงินทุนหลักทรัพย์
- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(สสว.)
  สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 
Back