ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2562 – 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ และผู้พัฒนาวิชาการ

ประวัติการศึกษา
- มศ.1 - มศ.5 โรงเรียนวัดสระเกศ
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วศบ.)
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สุชาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วศม.)
- Cert. of Sewage Work Engineering (JICA, JAPAN)


ประวัติการทำงาน
- อาจารย์ประจำภาควิศวะโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
- วิศวกรสุขาภิบาล กองวิศวกรรมสุขาภิบาล กรมโยธาธิการ และผังเมือง
- อาจารย์ประจำภาควิศวะสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 
Back