ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
ชื่อ นายชาญชัย เรืองสุข
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พ.ศ.2553
รหัสนักศึกษา -
วัน เดือน ปีเกิด : วันที่   2   ธันวาคม   2505
อายุ : 48   ปี

วัน เดือน ปีเกิด : วันที่   2   ธันวาคม   2505อายุ : 48   ปี

ตำแหน่งผู้นำท้องถิ่น :  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 พ.ศ.2553 ได้รับยกย่องให้เป็นสนับสนุนด้านการศึกษาแก่สถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด
ได้รับประกาศเกียรติคุณ  จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งธุรกิจ : กรรมการผู้จัดการบริษัท  ชลบุรีเรืองทองธุรกิจ  จำกัด


บิดาชื่อ : นายเล้ง เรืองสุข

มารดาชื่อ : นางเง็กเฮียง เรืองสุข


ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่   123   หมู่ที่  4   ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


สถานที่ทำงาน : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  

123   หมู่ที่ 5   ตำบลบ้านบึง   อำเภอบ้านบึง   จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 0-3844–4391 , 0-3844-5679

โทรสาร    0-3844–4391          


การศึกษา   

ปริญญาตรี    สาขา  การพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์


ชีวประวัติ

นายชาญชัย    เรืองสุข     มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่   หมู่ที่  4   บ้านห้วยมะไฟ   ตำบลบ้านบึง   อำเภอบ้านบึง   จังหวัดชลบุรี   เป็นบุตรคนที่เจ็ด    ปัจจุบันยังคงรับผิดชอบดูแลมารดาอยู่ที่บ้าน   มีพี่น้องร่วมบิดามารดา  7  คน  เป็นชาย  3  คน   เป็นหญิง   4   คน     ปัจจุบัน  นายชาญชัย   เรืองสุข  ประกอบอาชีพส่วนตัวดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท  ชลบุรีเรืองทองธุรกิจ  จำกัด   และดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


นายชาญชัย   เรืองสุข    เริ่มเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนิกรวิทยา   จบชั้นประถมศึกษาปีที่  7   หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนกล่อมปฐมวัย   จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดสระเกศ   จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   และได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่ประสบความสำเร็จ   เนื่องจากต้องออกมารับผิดชอบบริหารธุรกิจและดูแลครอบครัว   ซึ่งในขณะนั้นทางครอบครัวประสบกับปัญหาหลายด้าน จึงได้เข้ามาเป็นผู้ดูแลและบริหารธุรกิจด้วยตนเองในขณะนั้นอายุประมาณ   19   ปี     จากนั้นก็ได้ดำเนินธุรกิจของครอบครัวเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นค้าขาย   ทำไร่  และได้มีความคิดริเริ่มในการจัดตั้งบริษัท   เพื่อประกอบธุรกิจการค้าต่าง ๆ  เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท  ชลบุรีเรืองทองธุรกิจ  จำกัด  และมีความคิดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยสังคมและสาธารณะประโยชน์  จึงอาสาเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยมะไฟ   หมู่ที่  4  ตำบลบ้านบึง   ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงและได้รับความไว้วางใจจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (นายเฉลียว  โนรี)   ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารฯ       และเมื่อหมดวาระก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง   และเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาจึงเพียรพยายามที่จะศึกษาต่อ  เพราะมีแนวความคิดว่าการพัฒนาจะสำเร็จบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้มิใช่จะอาศัยเพียงประสบการณ์อย่างเดียว  จะต้องอาศัยแบบแผนที่เป็นทางการด้วย  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  มีหลักการแน่นอนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนา  และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่วนรวมต่อประชาชนในตำบลบ้านบึง    จึงได้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สาขาการพัฒนาชุมชน   ณ  สถาบันราชภัฏราชนคริทร์  จนสำเร็จการศึกษาเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญยิ่ง ๆ  ขึ้นไป


ประวัติดีเด่นในการทำงานที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ


21 พ.ค. 2538 ; ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

  1 ส.ค. 2538 : ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4   บ้านห้วยมะไฟ

29 ส.ค. 2540 : ได้รับมอบโล่เกียรติประวัติในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกรรมการโรงเรียนตัวอย่างให้การสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

12 ก.ย.  2540 : ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

18 ก.ย.  2540 :  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

18 ก.ค. 2542 : ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

3 ส.ค.  2542  : ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

10 ส.ค. 2542 : ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมกำนัน   ผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองท้องที่อำเภอบ้านบึง

17  ก.ย.  2542 : ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ที่มีส่วนสนับสนุนในโครงการ  สถานประกอบการน่าอยู่  ประจำปี  2542

  5  ธ.ค.  2542 : ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนดีเด่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

5  ธ.ค.  2542 : ได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านบรรจบ   รุ่งโรจน์   นายอำเภอบ้านบึง  ในการบริจาคเงิน  30,000  บาท  เพื่อร่วมกิจกรรม  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  5  ธันวาคม  2542

30  พ.ค.  2543 : ได้รับโล่รางวัล  “บุคคลตัวอย่างแห่งปี  2543”   สาขาพัฒนาส่วนท้องถิ่น จากท่าน  พลเอก สายหยุด  เกิดผล

20  ธ.ค.  2543 : ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ   ที่ให้การสนับสนุน และอุปการะด้านการศึกษา


14  ก.ย.  2544 : ได้รับประกาศเกียรติคุณจากท่านบรรจบ   รุ่งโรจน์   นายอำเภอบ้านบึงในการบริจาคเงิน   35,000  บาท  เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง

17 เม.ย.  2545 : ได้รับโล่รางวัล  “คนดีศรีเมืองชล”  สาขา   ผู้นำท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ. 2545

15  ก.ย. 2545 : ได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการปกครองและวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  แสดงว่าได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่  13

12  ม.ค.  2546 : ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ  ในการให้การสนับสนุน  “กองทุนเรืองสุขเพื่อพัฒนาการศึกษา”

31  พ.ค.  2546 : ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย  แสดงว่า เป็นผู้มีผลงานการปราบปรามยาเสพติดดีเดิน “นักรบพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด”

3    ก.ย.  2546 : ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แสดงว่าได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 27

20  มิ.ย.  2548 : ได้รับเกียรติบัตร  แสดงว่า  เป็นผู้บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการ  ของกระทรวงมหาดไทย

8  ก.ค.  2548 : ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

27 พ.ค.  2549 : ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์  ให้เป็น  นักพัฒนาต้นแบบ “แห่งปี 2548”  สาขา  นักพัฒนาท้องถิ่น  ผู้มีคุณธรรมดีเด่น

17  พ.ย.  2549 : ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นที่ปรึกษาและผู้ให้การสนับสนุนทางวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

4    ก.พ.  2550 : ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมพระเครื่องบ้านบึง


ประวัติการทำงานด้านท้องถิ่น

-   อดีตสมาชิก อบต. บ้านบึง  ปี 2538 

-   อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4  ต. บ้านบึง  ปี  2538

-   อดีตเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯและผู้รักษาราชการแทนประธาน อบต. บ้านบึง  ปี  2540

-   อดีตประธานกรรมการบริหาร อบต. บ้านบึง  ปี  2542 และนายก อบต. บ้านบึง  ปี  2546 ถึง ปัจจุบัน
 

เกียรติประวัติ

-   โล่รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2543”  สาขาพัฒนาท้องถิ่น จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

-   โล่รางวัล “คนดีศรีเมืองชล ปี 2545” สาขาพัฒนาท้องถิ่น

- โล่รางวัลการสนับสนุนโรงเรียนดีเด่น  และการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมด้านการศึกษา จากผู้ว่าราชการฯ

-   รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

- รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ อส.ป.ป.ส.  และรับรางวัลนักรบพลังแผ่นดิน  ขจัดสิ้นยาเสพติด

-   รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน สภอ.บ้านบึง


นโยบาย

-   มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

-   มุ่งเน้นน้ำไหล   ไฟสว่าง  ทางดี  มีวัฒนธรรม

-   มุ่งเน้นการศึกษา  การกีฬา  และพัฒนาเยาวชน

-   มุ่งเน้นการส่งเสริมรายได้  และพัฒนาอาชีพ

-   มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสังคม

Back