ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
ชื่อ พล.อ.พลเดช จุลเสน
ตำแหน่ง เจ้ากรมเสมียนตรา สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
รหัสนักศึกษา -

เกิด...เมื่อ 12 เมษายน 2484 จบ การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน แม้นศรีพิทยาลัย ปี 2494

เข้าศึกษาชั้นมัธยม 1 โรงเรียนวัด- สระเกศ เมื่อปี 2494 เลขประจำตัว 3420 คุณครู (คุณหญิง) แถบทอง ศาลิคุปต เป็น ครูประจำชั้น มีอาจารย์กนก มาณะวิท เป็น อาจารย์ใหญ่ จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ปี 2499 ครูที่สอนในห้องระยะเวลา 6 ปี เท่าที่จำได้ : ครูแถบทอง ครูอัมพร ครูสิริ ครูสำเภา ครูวิจิตร ครูนาถ ครูเยาวลักษณ์ ครูละมัย ครูวิชิต ครูเพ็ญศรี ครูบุญเติม ครูระเบียบ ครูสำนวน ครูท่อน ครูปทุม

สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมนายร้อย รุ่น 18 ( สุดท้าย ) ปี 2500 จบเตรียมฯ ปี 2 ขึ้นเป็นนักเรียนนายร้อย จปร.ปี 1 เมื่อปี 2502 จบการศึกษาชั้นปีที่ 5 ปี 2507 รับ พระราชทานยศ ร้อยตรี กระบี่ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต (วทบ.ทบ.) เข้ารับ ราชการเป็นผู้ตรวจการณ์หน้ากองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 2 ปราจีนบุรี เมื่อจบการศึกษา ได้คะแนนรวม 5 ชั้นปี เป็นที่ 1 ของรุ่น จึง ได้รับการจารึกชื่อบนโล่เกียรติยศ ของ โรงเรียนนายร้อย ในเดือนเมษายน ปี 2507 ได้รับทุน MAP ไปศึกษาวิชาทหารที่สหรัฐ อเมริกา 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรชั้นนายร้อย ทหารปืน ใหญ่ (12 สัปดาห์) ที่ Fort Sill , Oklahoma USA.
2. หลักสูตร พลร่ม ( Air-bome ) (4สัปดาห์) ที่ Fort Benning, Georgia USA.

กลับจากต่างประเทศ ได้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร จู่โจม ( Ranger ) ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
ปี 2510 ไปปฏิบัติราชการพิเศษใน ประเทศที่สาม (ลาว) เมืองสุย และภูผาที
ปี 2511 เข้าศึกษาหลักสูตรชั้นนาย พันที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธิน ลพบุรี
ปี 2512-13 ไปศึกษาวิชาทหาร ณ ประ- เทศสหรัฐอเมริกา 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรนายทหารปืนใหญ่ ชั้น นายพัน ( 51 สัปดาห์ ) ที่ Fort Sill , Oklahoma ,USA
2. หลักสูตรนายทหารสื่อสาร และ อีเลคโทรนิค ( 12 สัปดาห์ ) ที่ Fort sill , Oklahaoma , USA
ปี 2514-15 เข้าศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 51 จบหลักสูตรแล้วปฏิบัติราชการในตำแหน่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการ (สธ.2) โรงเรียน นายร้อย จปร. จนถึงเดือนสิงหาคม 2517 (ยศขณะนั้นคือ ร้อยเอก)
ปี 2517-24 ได้รับแต่งตั้ง ให้ไปดำรง ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในตำแหน่งจนถึง ชั้นยศพันโท เต็มขั้น
ปี2524--26 ได้รับพระราชทานยศเป็น พันเอก ตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหาร ปืนใหญ่ที่ 2
ปี2526-2536 ย้ายไปรับราชการที่ศูนย์ การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ลพบุรี ปฏิบัติราชการในตำแหน่งสำคัญดังนี้
ปี 2526-27 หัวหน้ากองยุทธการ และ การข่าว (พันเอก)
ปี 2527 หัวหน้ากองการศึกษาโรง เรียนทหารปืนใหญ่ (พันเอกพิเศษ)
ปี 2528-31 เป็นเสนาธิการ ศูนย์การ ปืนใหญ่
ปี 2531-34 เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ในระหว่างดำรงตำแหน่งนี้
ปี 2533 ได้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ( รุ่นที่ 35 ) ซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นสูงสุด ของ กองทัพบก
ปี 2534-36 เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
ปี 2536 ได้รับพระราชทานยศ เป็นพลตรี ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกองอำนวยการ รักษา- ความมั่นคงภายใน ที่ กอ.รมน. สวน รื่นฤดี
ปี 2537 เข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมสารบรรณทหารบก และเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอา- ณาจักร รุ่นที่ 37 (วปอ.37)
ปี 2539 ได้รับพระราชทานยศ เป็นพลโท และดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.กห.)
ปี 2542-44 ได้รับพระราชทาน ยศเป็นพลเอก ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.กห.) และเกษียณอายุ ราชการ 1 ตุลาคม 2544

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ปี 2542
- มหาวชิรมงกุฎ ปี 2539
- เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น4 ปี 2533
- เหรียญราชการชายแดน ปี 2512
- เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้น 2 ประ เภท 2 ปี 2522

ภารกิจที่ภาคภูมิใจ
คือขณะดำรง ตำแหน่ง เจ้ากรมสารบรรณทหารบก ได้รับหน้าที่ เป็นผู้เชิญสูจิบัตรงาน พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของ หน่วยทหารรักษาพระองค์ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งชุมสาย บริเวณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2537 และ 2538

Back