ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
ชื่อ ศ.นพ.ชวลิต อ่องจริต
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกภาควิชาศัลยศาสตร์
รหัสนักศึกษา -

การศึกษาเบื้องต้น
โรงเรียนแม้นศรีพิทยา

การศึกษาระดับมัธยม
โรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ (พ.ศ.2484 - พ.ศ.2491)

ตั้งแต่มัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
การศึกษาระดับเตรียมอุดม (พ.ศ.2491-พ.ศ.2493) เมื่อจบ ม.6 จากโรงเรียนมัธยมวัดสระเกศซึ่งมักสอบได้ที่ 1 หรือที่ 2 เป็นประจำในการสอบเลื่อนชั้นประจำปี ได้ไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถนนพญาไท ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในห้องที่จัดสำหรับเด็กนักเรียนที่สอบได้คะแนนดี ที่เรียกว่าห้องคิง (King) ทั้งปีที่ 1 และปี 2

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เมื่อจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว มีความตั้งใจอยากเป็นแพทย์ เนื่องจากมีความทึ่งในวิชาชีพนี้จึงไปสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งในสมัยนั้นมีมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาแพทยศาสตร์อยู่มหาวิทยาลัยเดียว แต่แยกเป็น2คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชและ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อสอบได้เข้าเรียนแล้ว มีการคัดเลือกหรือจับฉลากว่าจะไปเรียนที่คณะไหน ข้าพเจ้าได้เลือกเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เรียนจนสำเร็จหลักสูตร 6 ปีได้ปริญญา (พ.บ.) แล้วได้รับคัดเลือกให้เป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แพทย์ฝึกหัด)ปฏิบัติงานหมุนเวียนในแผนกใหญ่ๆ คือ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และ สูตินารี เวชศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านในแผนกศัลยศาสตร์ ดูแลศัลยศาสตร์ทั่วไป และศัลยศาสตร์หัวใจ-ทรวงอก เมื่อครบ 2 ปี ได้รับบรรจุให้เป็นอาจารย์ในภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2503

การศึกษาเพิ่มเติมต่อ ณ ต่างประเทศ
ได้สอบชิงทุน British Council ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ทุนไปศึกษาต่อทางศัลยกรรมหัวใจ ที่ประเทศอังกฤษ 3 ปี นอกจากนี้ได้ทุน Rockyfeller ไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ
เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ในภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ได้มีผลงานด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ระดับ 11 ตามลำดับ และเกษียณราชการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับพระราชทานเกียรติยศ ศาสตราจารย์กิตติคุณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

ผลงานดีเด่น
1. ประดิษฐ์ลิ้นหัวใจเทียมขึ้นใช้เองในประเทศไทยครั้งแรก (พ.ศ.2525)เพื่อลดการซื้อลิ้นหัวใจเทียมจากต่างประเทศและช่วยผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

2. เปลี่ยนหัวใจสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ (พ.ศ.2530)
รางวัลเกียรติยศที่ได้รับโล่เกียรติคุณผลงานดีเด่นจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โล่เกียรติยศจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
- โล่เกียรติยศจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
- แพทย์ดีเด่นของสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ.2533
- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล บีบราวด์ เพื่อการแพทย์ และสาธารณสุขไทย
- รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” สมาคมนักเรียนทุนบริติซเคาน์ซิล แห่งประเทศไทย
- รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-เครื่องราชอิสรยาภรณ์เครื่องราชฯ สุดท้ายที่ได้รับพระราชทานคือ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)ตำแหน่งในสมาคมฯต่างๆ
- นายกสมาคมศัลยแพทย์หัวใจ และทรวงอกแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาคมศัลยแพทย์หัวใจ และทรวงอกนานาชาติ
- ประธานวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งเอเชีย
- นายกสมาคมนักเรียนทุนบริติซเคาน์ซิล 2 สมัย

Back