ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

พลจัตวาเต็ม หอมเศรษฐี นักเรียนเก่าวัดสระเกศ รุ่นที่ 24 เป็นผู้ขอจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากเลขาธิการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามใบอนุญาตการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เลขที่ ต 86/2498 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2498 มีข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ เป็นหลักในการบริหารงานของสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

ข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศฉบับแรก ตราขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2498
ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง
ฉบับปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร
ทะเบียนเลขที่ จ.834/2553 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของสมาคม
  1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศ
  2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา และผดุงไว้ซึ่งเกียรติคุณของโรงเรียน
  3. เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
  4. เพื่อส่งเสริมการบันเทิง และการกีฬา
  5. เพื่อสงเคราะห์ และช่วยเหลือสมาชิก
ทั้งนี้ยังคงหลักการไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองเช่นเดิม

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดสระเกศ

เลขที่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2685-4894
เว็บไซต์ www.saketalumni.com
มีอาคารสำนักงาน และห้องประชุมอยู่ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนวัดสระเกศ

ประวัติอาคารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ เมื่อปีพ.ศ. 2498 โดยมีพลเอกเต็ม หอมเศรษฐี เป็นนายกสมาคมคนแรก เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสมาคมแต่ละครั้งจะใช้สถานที่ของโรงเรียนบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดสถานที่ประชุมให้ การประชุมแต่ละครั้งนอกจากเรื่องอื่นๆ แล้ว คณะกรรมการสมาคมมักจะกล่าวถึงห้องประชุมเสมอ แต่ก็ยังไม่สามารถหาสถานที่จัดสร้างห้องประชุมได้ จนกระทั่งมาถึงสมัยคณะกรรมการบริหารสมาคม ที่มีพันเอกสุวิช ทิมไสว เป็นนายกสมาคมได้มีการประชุม และได้ปรึกษากับนายสุรินทร์ สรรพกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศในขณะนั้น เพื่อสร้างอาคารเป็นสำนักงานของสมาคมฯมีห้องประชุมด้วย

แต่มีเงื่อนไขว่าสถานที่ดังกล่าวจะก่อสร้างสิ่งใดต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุญาตจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศก่อน ทางโรงเรียนได้ขอให้นายอัมพร จันสุตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ไปกราบเรียนขอความเห็นชอบกับสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) และได้รับความเมตตาจากท่านให้ดำเนินการก่อสร้างได้ขนาดเท่าที่ท่านกำหนดให้ เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็ยังไม่มีการขยายให้ใหญ่ขึ้นแต่อย่างใด นอกจากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และซ่อมแซม สิ่งที่ชำรุดภายในห้องประชุม เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การตกแต่งภายใน จัดทำโต๊ะ เก้าอี้ให้ทันสมัย ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน

อาคารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปีพ.ศ. 2522 ใช้งบก่อสร้าง 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารสมาคม และนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศ ขนาดห้อง 5 x 16 ตารางเมตร สามารถจัดประชุมได้ประมาณ 30 คน และได้ให้โรงเรียนใช้เป็นที่ประชุมด้วย

สมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดสระเกศ สมัครเป็นสมาชิกโดยยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมมีคณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณารับเป็นสมาชิก
  2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีเกียรติที่สมาคมฯเห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

คณะกรรมการบริหาร

ข้อบังคับกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดการ และดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม

ดำรงตำแหน่งตามวาระ คราวละ 2 ปี

คณะกรรมการบริหารมี 25 คนประกอบด้วย
  1. กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ 21 คน
  2. คณะกรรมการโดยตำแหน่ง 4 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ และผู้แทนครู
อาจารย์ในปัจจุบันของโรงเรียนวัดสระเกศอีก 3 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก

ข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกเลือกกรรมการ 1 คนเป็นนายก อีก 3 คน เป็นอุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 อุปนายกคนที่ 3 และแต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ดำรงตำแหน่งตามความเหมาะสม และให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง

การประชุมใหญ่

ข้อบังคับกำหนดให้ทำเป็นปกติ 2 ปีต่อหนึ่งครั้ง เพื่อหารือในกิจการของสมาคม รับรองรายงานของคณะกรรมการบริหาร และเลือกตั้งกรรมการเข้ามาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

รายนามนายกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ ระหว่าง พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน

1.พลเอกเต็ม หอมเศรษฐีพ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2514
2.พลตำรวจโทสุวรรณ รัตนชื่นพ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2520
3.นายประหยัด ตันสมบัติพ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524
4.พันเอกสุวิช ทิมไสวพ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2530
5.นายฉลอง ภาคาพืชพ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532
6.นายสมบัติ คูณสมบัติพ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
7.พลอากาศตรีสนั่น มณีกุลพ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542
8.พลอากาศเอกจรัล โกมุทแดงพ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2543
9.พลอากาศโทชาล พวงจินดาพ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
10.นายวิบูลย์ เหลืองสะอาดพ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
11.พลตำรวจโทธวัชชัย จุลสุคนธ์พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน